Witaj!
Jesteœ na mojej stronie.
Mój profil artystyczny
i zawarte w nim informacje,
przybli¿¹ Ci sztukê tañca.

Roman Komassa

Roman Komassa by³ solist¹ Teatru Wielkiego w £odzi i Opery Ba³tyckiej, dzia³a³ te¿ w Staatstheater w Kassel, Braunschweig i Giessen. Wspó³pracowa³ z Polskim Teatrem Tañca w Poznaniu. Jest laureatem Medalu Leona Wójcikowskiego dla Najlepszego Polskiego Tancerza (1988) i Medalu Wac³awa Ni¿yñskiego za szczególne osi¹gniêcia w balecie. Na scenach polskich i niemieckich stworzy³ szereg wybitnych kreacji (Albert w Giselle, Spartakus, Wroñski w Annie Kareninie, repliki zegarków, Twardowski, Romeo, Zorba, Pietruszka). Jest autorem choreografii do blisko trzydziestu spektakli baletowych.